Кавадарци

Кавадарци е град во југоисточниот дел на Повардарието и претставува центар на Тиквешијата.

Локалниот Економско – социјален совет на општина Кавадарци е основан на 18 јануари 2010 година.

Локалниот ЕСС има девет члена, од кои три се од локалната самоуправа, три од работодавачите и три од синдикатите. Од страна на синдикатите со по еден член партиципираат ССМ, КСС и УНАСМ.

По потреба се свикуваат двајца надворешни експерти.

Повеќе